خانه

باید مقداری را وارد کنید

articleImg

میزوصندلی مسافرتی طراحی شیک ومهندسی سبک وقابل حمل

میزوصندلی مسافرتی

طراحی شیک ومهندسی

سبک وقابل حمل

افرادمختلف به سبک های مختلف سفرمیکنند که هرکدام تجهیزات خاص خودرامیطلبد

دراین میان افرادبسیاری هستندکه دوست دارن حتی درسفرکاملاراحت باشند

میزوصندلی های کوچک مسافرت رادهفتم تولیدشده به اندازه کیف لپ تاب

 

ساخته شده ازچوب مقاوم گردو همراباپوشش ضدپوسیدگی وضدآب

 

حجم کم، وزن مناسب، جاگیری کم، کیفیت وطول عمربالا

رادهفتم مجموعه ای بی نظیراز خلاقیت وزیبایی

میزوصندلی مسافرتی

طراحی شیک ومهندسی

سبک وقابل حمل

میز و صندلی تاشو